sijaneciot: starting point IoT template I use for my projects
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

13 B

sijaneciot


Med zimskimi počitnicami so pričakovani občasni izpadi podomrežja O, ker bodo izvajana testiranja varnosti komunikacijsko-informacijske opreme.